Om Elgregionråd Øst

Elgregionråd Øst - Bestandsvurdering. (PDF)

Elgregionråd Øst består av:

 • 2 fylker
 • 7 kommuner
 • 29 vald/jaktfelt
 • 194 jaktlag
 • ca. 2.000 jegere
 • 2.104.105 daa.
 • I 2014
  • Kvote: 970 dyr
  • Skutt: 792 dyr

Samlet status etter jakta i 2014

 • Antall skutte dyr går ned, fra 1300 dyr i 2010 til under 800 dyr i 2014. Nedgangen er størst i øst. Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog.
 • Avskytingen er generelt forsiktig med eldre dyr. •Uttaket av 1,5 år okse er høyt i forhold til 1,5 år ku.
 • Bestanden er fortsatt synkende, men dataene preges av lav produksjon og få observerte kalver.
 • Produksjonene har gått ned mot foregående år. Nedgangen synes størst i flere av de normalt høyproduktive områdene.
 • Kjønnsfordelingen er fortsatt skeiv med få okser, og vi fortsetter å beskatte oksene høyt. Spesielt få okser observeres syd i Aurskog-Høland og i det meste av Eidskog.
 • Okseforholdet er imidlertid forbedret i flere vald mot foregående år, spesielt i deler av Eidskog, Kongsvinger og Sør-Odal.
 • Slaktevekter på kalv er forbedret fra året før og er nå på et akseptabelt nivå.
 • Vektene på ungdyr er imidlertid lave, men preges av lette kalver i 2013. Forventer at vektene på 1,5 åringer går opp i 2015.
 • Slaktevekter på eldre dyr har fortsatt en negativ utvikling siden 2011. Dette kan indikere en yngre stamme.

Arbeidsoppgaver / prosjekter:

Registrering, behandling og videreutvikling av sett- og skutt data.

Registrering og behandling av sett- og skutt elg er bærebjelken for videre forvaltning av elgstammen, både lokalt og regionalt. Registreringene som foretas underveis i jakten og de vurderinger som tas på grunnlag av disse, gir grunnlag for kvotefastsettelse samt mål, råd og anbefalinger som ERRØ og kommunene går ut med til rettighetshaverene i forkant av neste års jakt, eller som grunnlag for utarbeidelse og godkjenning av bestandsplaner.

ERRØ har siden oppstarten hatt som prosjekt å videreutvikle og kvalitetssikre sett- og skutt elgregistreringene for kommunene og rettighetshaverne gjennom å:

  • Implementere gode rutiner for registrering av data på jaktlag- og valdnivå.
  • Utarbeide dataregistreringer som gir grunnlag for analyser og utarbeidelse for bærekraftige bestandsplaner.
  • Videreutvikle og presentere et registreringsverktøy for de parametere som påvirker viltstammen nå og over tid.
  • Bedre mulighet til god informasjon etter og underveis i jakten.
  • Publisere og sende ut ønskede data og rapporter til aktuelle mottagere gjennom e-post og på hjemmesiden www.elgregion.no.

Dette prosjektet videreføres inn i 2015 og det vil spesielt bli satt fokus på:

  • Informasjonsflyt mellom de ulike aktørene innen forvaltningen.
  • Informasjon ut til rettighetshavere, vald og kommuner før og underveis i jakten.
  • Arbeidsbesparende systemer ved økt grad av digitalisering, uten at dette skal gå på bekostning av kvaliteten.
  • Innarbeide et system for enklere eksportering av data mot de lovpålagte registreringene i hjorteviltregistret.
  • Implementere nye, aktuelle, registreringer i systemet.
  • Vurdere dagens registrering, kvalitet og bruk av disse.

Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengninger

  • Et samarbeidsprosjekt mellom ERRØ og NINA der målet har vært å etablere et sett med studieområder, kvantifisere den kortsiktige effekten av hjorteviltbeiting, studere de langsiktige endringene i plantesammensetningen, og benytte denne kunnskapen til å si noe om bærekraftige hjortevilttettheter i området.
  • Det er nå etablert 16 uthengninger som er 20 x 20 meter med referanseflater. Uthengningene er fordelt i alle kommunene innenfor ERRØ på en slik måte at de er representative for vårt forvaltningsområde.
  • Prosjektarbeidet vil medføre registrering og studie ilpt. av prosjektperioden som er 20 år.

Arbeidsplan 2015 er fra ERRØ sin side:

  • Vedlikeholde eksisterende innretninger.
  • Foreta en beiteregistrering i april/mai.
  • Legge til rette for vegetasjonsanalyse (utføres av personell tilknyttet NTNU).

Vektutvikling – beitegrunnlag

Slaktevekt kan brukes som indikator på et områdes bæreevne for en viltstamme. Innad i ERRØ registreres det at vektutvikling over tid kan relatert til områdebruken. Registreringer så langt, og erfaringer fra prosjekter i andre regioner, viser at ulike områder har ulik bæreevne og at slaktevekt kan brukes som pekepinn for en lokalt riktig avskyting i forhold til bæreevne og bestandsstørrelse.

Prosjektet videreføres i 2015 og det vil spesielt bli satt fokus på:

  • Informasjon om utsatte områder hvor elgbestanden avviker fra andre områder innenfor ERRØ.
  • Bedre datagrunnlag med flere referanser for med større sannsynlighet å kunne gi kvalitetssikrede anbefalinger for forvaltningen.
  • Se det mer i sammenheng med sett- og skutt elg prosjektet og vegetasjonsanalysene, og vurdere løsninger som kan effektivisere datauttaket.

Videreutvikling av hjemmeside

Nyhetsside følges opp. Hjemmesiden vil bli utviklet og all aktuell informasjon om ERRØ presenteres her. Se på løsninger for mer lokal deltagelse på hjemmesida.

Hjortelusflua-hårløs elg

ERRØ er interessant med tanke på beliggenhet og størrelse i forhold til skade- og sykdomsbilde på elg. ERRØ foretar registreringer og vurderinger, spesielt i forhold til hårløs elg, i nært samarbeid med veterinærinstituttet. Dette har igjen blitt svært aktuelt med bakgrunn i den utviklingen som forekomsten av hårløse elger har hatt det siste året.

Vi fortsetter å samarbeider med veterinærinstituttet som har ressurser for oppfølging.

Overvåkning av andre viltarter

Vi registrerer tilhold av andre viltarter med påvirkning på elgstammen og på jaktutførelsen. Både direkte gjennom predasjon og begrensninger for bruk av hund, eller indirekte ved påvirkning av beitegrunnlaget, spesielt med tanke på utviklingen av ulv- og hjortebestanden.

Prosjektet tar i 2015 sikte på å videreføre de registreringene som tidligere har blitt gjort, øke kunnskapen rundt påvirkningen gjennom data fra sett-elg, samt vurdere om nye dyrearter som f.eks. villsvin skal implementeres i registreringene. 


 

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css