Sør-Odal kommune

Bestandsvurdering Sør-Odal etter jakta 2014

Kommentarer og vurderinger:

 • Bestanden
  • Sør-Odal har hatt en reduksjon av elgstammen over flere år og avskytingen ligger nå på nivå med det laveste i ERRØ. Fellingsprosenten kan indikere at det er et misforhold mellom tildelt kvote og avskyting, men denne preges antagelig av en lang bestandsplan som har vært tilpasset en annen stamme enn dagens.
  • Observasjonsratene er lave, og den laveste sammenlignet med andre vald i ERRØ. Dette gjelder samtlige kategorier dyr, selv om observasjoner av hanndyr viser en svak positiv utvikling sammenlignet med 2013.
  • Produksjonen er lav, og har hatt en negativ utvikling sammenlignet med foregående år.
  • Kjønnsfordelingen er svært god og er den beste for ERRØ. Man bør imidlertid være oppmerksom på at denne bør holdes på et stabilt nivå noen år for å gi dyra mulighet til å oppnå en høyere alder.
 • Vekt
  • Vektmessig ligger Sør-Odal på et akseptabelt nivå i forhold til andre vald i ERRØ og kan i 2014 presentere en stabil til positiv utvikling i forhold til tidligere år.
 • Avskytingen og videre forvalting
  • Avskytingen av eldre dyr er relativt høy i forhold til stammen (19 % eldre ku og 19 % eldre okse), men det er jevnt mellom kjønnene.
  • Avskytingen av 1,5 års hanndyr er høyt i forhold til 1,5 års hunndyr. –30 % uttak av kalv er moderat, men lavt i forhold til å øke bestanden.
 • Videre forvaltning
  • Anbefaler å være mer varsom med eldre dyr og forsøke å få uttaket ned mot henholdsvis 10 % eldre hunndyr og 10 % eldre hanndyr, frem til andelen eldre dyr i stammen er på et målsatt nivå.
  • Ved å legge en større andel av ungdyravskytingen over mot kalv, slipper man å skille mellom 1,5 års okse/eldre okse og 1,5 års ku/eldre ku.¨
  • Uttaket bør begrenses til man ser at stammen øker. Anbefaler avskyting ned mot 4000-4500 daa bak hvert felte dyr.

 

Last ned:

Sør-Odal kommunes hjemmeside

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css