Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger

Vegetasonsanalyser med hjorteviltuthegninger er et samarbeidsprosjekt mellom ERRØ og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Målet med prosjektet er å studere den kortsiktige og langsiktige effekten av hjorteviltbeiting, og å benytte denne kunnskapen til å si noe om bærekraftige hjortevilttettheter i ERRØs område.

De første uthegningene ble etablert sommeren 2011. Fire stykker i Aurskog-Høland og to i Eidskog. Samtidig fikk prosjektet tilgang til tre allerede etablerte uthegninger i Sør-Odal. Vegetasjonsanalyse av samtlige 9 uthegninger ble foretatt i 2010. I 2012 ble ytterligere sju uthegninger oppført. En i Fet, en i Sørum, to i Nes, to i Kongsvinger og en i Nes/Eidskog. Vegetasjonsanalyser ble også her foretatt året før oppføringen.

Det er nå etablert 16 uthegninger på 20x20 meter med tilsvarende referanseflater. Uthegningene er fordelt i alle kommunene på en slik måte at de er representative for vårt forvaltningsområde. Prosjektarbeidet vil medføre oppfølging og vedlikehold i løpet av prosjektperioden som er 20 år.

Prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten vellvillighet fra grunneiere, berørte kommuner og fylkeskommuner. Både ERRØ og NINA er svært takknemlige for dette, og ønsker å formidle kunnskap om prosjektet med denne siden hvor nyheter og resultater fra prosjektet blir lagt ut når det er tilgjengelig. For markvandringer og befaringer ut til uthegningene stiller vi gjerne opp. Vi sitter også på detaljerte kart som kan formidles ved behov.

Kontaktpersoner:

Sten Ivar Tønsberg

Lars Ole Jørgensen

Informasjon

Uthegning Finnholt

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css